Category Archives: Charles Ngandwe

IMPUMBA MUKOWA – 1. Zambian Bemba Blogger

The text is in a Zambian language, Bemba. We encourage people to express themselves in their own language. “Impūmba Mukowa.” Mwālyūmfwa mu lwimbo lwakwa P.K. Chishala ati: “Ifyo bâbīka ábăna bābo pa chāmbāso, pali bufi mwe mpumba mukowa. Ifyo bāsŭnga … read more »

Posted in Charles Ngandwe, Columnists | 4 Comments

“KALEBALIKA”

The text is in a Zambian language, Bemba. We encourage people to express themselves in their own language. Lelo ndefwāya nsose pe shiwi lya “KALEBALIKA.” Ábalumendo ba Sakala Brothers bálīmbapo úlwīmbo lumo ati “Kalebalika Mwana wandi kōnse uko ulêya.” Pa … read more »

Posted in Charles Ngandwe, Columnists | 8 Comments

ALĒNI TUKĀKĀULE UMULAKA – 1

Mailo twalolēshe pe shiwi lya mwikulo [breakfast], lelo pano ndéfwăya muli tu nsaa útunŏno sana, tuloleshe pe shiwi na limbi, elyo pamo nga fintu lyonse muchita, filya fine kabili mwilalaba ukúpōsapo. Nakabili nalapatankanya imilaka ibili, ichilimi chesu ne chingeleshi pakutila … read more »

Posted in Charles Ngandwe, Columnists | Leave a comment

ALĒNI TUKĀKĀULE UMULAKA – 2

Lelo ndéfwaya ukulanda pe shiwi lya “Akámìna màte.” Ili shiwi, lipilibula “Úmwīkulo; Breakfast; Minwete nangula Minutu.” Ichántānshi, nalatala nkobeke Minwete na Minutu, ndeisa bakobola limbi. Ichāchili, namipapata sana ilyo tulesāmbilishānya, mulelolekesha ifyo ndétāntika tu nyamu-nyamu [accents] pantu umu êmo nde-esesha … read more »

Posted in Charles Ngandwe, Columnists | 2 Comments

PA NSAKA

Mwe Makōmbe ya mfumu. Papitako impīndi ukufuma apo nálēmbēle ilyashi pa nsaka. Nomba ilyo nshilati nsose utulăngo nkwēte, natala naminikisha amashiwi ya kutasha kuli Mankāngala, ba Katéka besu ba Michael Chilufya Sata pa kusalwa ukutêka ichalo chesu icha Zambia. “Tafîsa … read more »

Posted in Charles Ngandwe, Columnists | 2 Comments

CHARLES NGANDWE DICTIONARY [CND] PART III

Mwe makōmbe ya mfumu, kabili nabwēla. Uno mulūngu, I am posting the English – vernacular version, to run concurrently with the Vernacular – English. The reason for this is this: One section will be English into vernacular and the other … read more »

Posted in Charles Ngandwe, Columnists | Tagged , , , , , , , , , | 18 Comments

The Charles Ngandwe Dictionary (CND) Part II

Mwe makombe ya mfumu. Pamo nga fintu na minangile inshiku shine [4 days ago] kunuma ati nkabwela, awe nakanda nakabushe akamuno mpindi, ndi mumi wa`nse ushingapendelwa utubolya, nabwela. Pesamba sangenipo amabula nalimo ikumi [10 pages] aya Charles Ngandwe Dictionary [CND]. … read more »

Posted in Charles Ngandwe, Columnists | Tagged , , , , , , , , , | 6 Comments

Pa Nsaka – The Charles Ngandwe Dictionary (CND)

By Charles Ngandwe, Mwe makombe ya mfumu. Natalalako panono pakatiapa, pamulandu nalekolonganya ifisakāti fya kulemba. Namwishiba ifyo ndepilibula. Mu nshiku shibili nalimo shitatu, kabili nalatendeka ukulemba insaka, lelo tayabefye ati ma lyashi yapa malanda-kanwa, awe, nalatendeka ukulemba ifya kusambilishanya ukufuntula … read more »

Posted in Charles Ngandwe, Columnists, LATEST | Tagged , | 1 Comment

AMASHIWI NA YAMBI

Úbubine: Ichishînka [Truth] Ili shiwi kuti twalibōmfya mukwebati: “Uyu muntu wā-bubine:” Ichilepilibula ati “Uyu muntu wa chishinka.” Bane tulĕba ábābubine, nangula ati “Bane tulĕbako no bubine: Bane tulĕbako ne chishinka, tulĕbako na buchishinka. Shall we please speak the truth. Úmushîkwa: … read more »

Posted in Charles Ngandwe, Columnists | 1 Comment